Skla propouštějící infračervené záření na bázi oxidů těžkých kovů

Skla propouštějící infračervené záření na bázi oxidů těžkých kovů

Projekt se soustředí na studium teluričitých skel, která se vyznačují vysokou propustností až do
střední infračervené oblasti a mají velký aplikační potenciál ve fotonice a optoelektronice. Jsou
sledovány tři oblasti. V první jsou připravována a zkoumána nová ternární skla odvozená od
binárního systému TeO2-PbCl2: TeO2-PbCl2-Bi2O3/WO3, přičemž důraz je kladen na
stanovení optických vlastností a teplotní stabilitu nových skel. Projekt se dále zaměřuje na
studium absorpčních a fotoluminiscenčních vlastností skel dotovaných ionty vzácných zemin a
při využití nízkoteplotní fotoluminiscenční spektroskopie na procesy výměny energie mezi
skelnou matricí a 4f stavy dopantů, a to zejména s ohledem na jejich potenciální využití jako
zdrojů a zesilovačů záření ve střední infračervené oblasti. Poslední řešená problematika se týká
studia metod ovlivnění výsledných vlastností skel technologickými podmínkami při jejich
přípravě a soustředí se na metody vedoucí ke zvyšování optické čistoty připravených skel, tedy
ke snižování optických ztrát a ke zlepšování jejich luminiscenčních vlastností.

Číslo grantu

19-07456S

Grantová agentura

Grantová agentura ČR

Řešen v letech

2019-2021

Hlavní řešitel

Ing. Petr Kostka Ph.D.

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Spoluřešitel

Mgr. Roman Jackiv Ph.D.

Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i.

Stav
Ukončené projekty