Složení a struktura uhlí České republiky

Složení a struktura uhlí České republiky

Navrhovaný projekt vychází z multidisciplinární spolupráce odborníků zabývajících se uhelnou geologií, chemií, petrologií a technologií. Jeho cílem je systematický výzkum složení a struktury uhlí ze všech svrchnopaleozoických černouhelných a terciérních hnědouhelných pánví na území České republiky a vytvoření databáze. Soubor bude obsahovat údaje o elementárních, technických analýzách, petrografických charakteristikách, povrchových vlastnostech uhlí, extraktů a huminových kyselin metodami FTIR, EPR, 13CCP/MAS NMR. Výsledky budou aplikovány při řešení určitých problémů týkajících se průzkumu, těžby, ekologie a zpracování uhlí.

Číslo grantu

IAA3046607

Grantová agentura

Grantová agentura AV ČR

Řešen v letech

1996-1998

Hlavní řešitel

Ing. Ivana Sýkorová, CSc., oddělení geochemie, ÚSMH, AV ČR, v.v.i.

Stav
Ukončené projekty