Složení a vazba minerálních látek v hnědém uhlí a jejich chování při fluidním spalování

Složení a vazba minerálních látek v hnědém uhlí a jejich chování při fluidním spalování

Spalování hnědého uhlí v tepelných elektrárnách a v domácnostech je jedním z největších zdrojů emisí tuhých látek do ovzduší. Množství a složení těchto emisí je v zásadě dáno složením paliva, technologií spalování a typem a účinností odlučovacího zařízení.Při studiu snižování emisí jsme se zaměřili na složení a chování anorganického podílu hnědých uhlí a vlivu aditiv při fluidním spalování. Řešení projektu je rozděleno do dvou částí. V prvé části je studováno složení hnědých uhlí včetně mineralogického složení a vazby anorganických prvků. Ve druhé části se sleduje reaktivita hnědého uhlí a složení popílků s ohledem na přídavky aditiv a jejich vlivu na distribuci vybraných prvků (S, As, Cd, Hg, Ni, Pb, Se, V, Zn) v emitovaných částicích. Stabilita popílků ve vodním prostředí je sledována na základě vyluhovatelnosti popela z ohniště a hrubých frakcí úletových popílků v odpovídajícím prostředí.

Číslo grantu

IAA2046904

Grantová agentura

Grantová agentura AV ČR

Řešen v letech

1999-2001

Hlavní řešitel

Ing. Ivana Sýkorová, CSc., ÚSMH AVČR, oddělení geochemie, Praha

Spoluřešitel

Jiří Smolík, Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.

Jiří Pešek, Přírodovědecká fakulta UK, Praha

Vladimír Machovič, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha

Stav
Ukončené projekty