Sorbenty na bázi oxidovaných uhlí a chitosanu

Sorbenty na bázi oxidovaných uhlí a chitosanu

Cílem projektu bylo studium vlastností sorbentu oxidovaných uhlí (oxihumolitu) a chitosanu určujících jejich schopnost sorbovat kovové ionty, a fyzikální a chemická modifikace sorbentu pro optimalizaci těchto vlastností pro použití při úpravě odpadních a spodních vod a konstrukci aktivních geochemických bariér. Operační rozsah a selektivita sorbentu pro specifické odpady byly upraveny vzájemnou imobilizací uhelných huminových látek a chitosanu ve vhodném poměru v kompozitním sorbentu. Bylo charakterizováno složení, struktura, povrchové a porézní vlastnosti všech připravených sorbentů. Byly provedeny rovnovážné sorpční experimenty s vybranými kovy, jednotlivě i při konkurenční sorpci.

Číslo grantu

106/09/0735

Grantová agentura

Grantová agentura ČR

Řešen v letech

2009-2011

Hlavní řešitel

Mgr. Martina Havelcová, PhD.,

ÚSMH AV ČR, v.v.i.

Spoluřešitel

Ing. Jiří Mizera, Ph.D.

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.

Stav
Ukončené projekty