Struktura černých uhlí a její vliv na procesy využití uhlí

Struktura černých uhlí a její vliv na procesy využití uhlí

Projekt je cílen na objasnění organických a fyzikálních struktur macerálových skupin černých uhlí a roli těchto struktur v procesech konverze uhlí. Vybraná černá uhlí jsou separována na macerálově obohacené frakce a macerálové skupiny kontinuální centrifugací. Získané frakce jsou analyzovány pokročilými instrumentálními metodami (infračervená spektrometrie, rentgenová fotoelektronová spektroskopie a NMR v pevné fázi). Z pořízených údajů jsou konstruovány chemické struktury uhlí a charakterizovány působící fyzikální síly. vybrané frakce budou konvertovány zkapalněním a pyrolýzou. Budou sledovány a popsány vztahy mezi strukturou uhlí a vlastnostmi produktů konverze.

Číslo grantu

IAA2046902 - Program - Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu rozvíjeného v současné době zejména v AV ČR (1991-2013)

Grantová agentura

Grantová agentura AV ČR

Řešen v letech

1999-2003

Hlavní řešitel

RNDr. Pavel Straka, CSc.

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.

Spoluřešitel

Člen řešitelského týmu:

Ing. Oga Bičáková Ph.D.

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i

Stav
Ukončené projekty