Studie reakcí chemických struktur uhlí s modelovými směsmi polymerů vedoucích k tvorbě vodíku

Studie reakcí chemických struktur uhlí s modelovými směsmi polymerů vedoucích k tvorbě vodíku

Vodík se stane v nedaleké budoucnosti významným, čistým palivem. Velké možnosti jeho tvorby mohou poskytout tepelné reakce uhlí se směsmi přírodních a syntetických polymerů při kopyrolýze a kozplynění. Studium literárních údajů ukázalo, že tyto reakce jsou popsány pouze rámcově, bez hlubší znalosti reagujících struktur uhlí. Naše zkušenosti a předběžné studie ukazují, že kopyrolýza typů uhlí se štěpením uhlovodíků v druhém stupni poskytuje již při rychlostech ohřevu 5-6 K/min množství vodíku, závisejícína průměrné chemické struktuře daného typu. Rovněž kozplynění hnědého uhlí s CaO a vhodným katalyzátorem na bázi magnetitu poskytuje vodík v závislosti na strukturních parametrech uhlí. Pro hlubší poznání tepelných reakcí uhlí vedoucích k tvorbě vodíkuje třeba provést soustavný výzkum tepelně degradačních reakcí strukturně popsaných macerálových frakcí uhlí s vybranými modelovými vícesložkovými směsmi polymerů za různých podmínek, přičemž bude využito vypracované metody.

Číslo grantu

GA105/07/1407

Grantová agentura

Grantová agentura ČR

Řešen v letech

2007-2010

Hlavní řešitel

Doc. RNDr. Pavel Straka, DrSc.

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.

Spoluřešitel

Člen řešitelského týmu:

Ing. Oga Bičáková Ph.D.

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i

Stav
Ukončené projekty