Studium pyrolýzních procesů při přípravě geopolymerních kompozitů

Studium pyrolýzních procesů při přípravě geopolymerních kompozitů

Pyrolýzní proces polysiloxanových termosetů je nově zkoumán termomechanickou analýzou (TMA). Budou identifikovány křivky získané pomocí TMA analýzy v konfrontaci se signály získanými akustickou emisí jenž umožňuje zaznamenávat vznik poruch v průběhu procesu. Pyrolýzní proces je velmi časově náročný (řádově desítky hodin) a akusticko emisní analýza vyžaduje velkou vzorkovací frevenci (řádově MHz) a též jsou získávány velké objemy dat, které je mimo analýzu nutné mezi sebou přesně synchronizovat.

Grantová agentura

Strategie AV21

Řešen v letech

2021-2021

Hlavní řešitel

Řešitel dílčího projektu:

Zdeněk Chlup, ÚFM AVČR

Spoluřešitel

Ing. Martin Černý, Ph.D.

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Stav
Ukončené projekty