Studium vlivu typu výztuže a struktury matrice na elastické vlastnosti kompozitních matriálů s využitím statických a dynamických měřících metod

Studium vlivu typu výztuže a struktury matrice na elastické vlastnosti kompozitních matriálů s využitím statických a dynamických měřících metod

Projekt se zabývá metodikou měření elastických vlastností a studiem vlivu technologických procesů na elastické chování kompozitních materiálů. Předmětem výzkumu jsou kompozity uhlík-uhlík a kompozity s keramickými vlákny a s matricí na bázi pyrolyzovaných organokřemičitých pryskyřic. Pro kompozity uhlík-uhlík budou použita uhlíková vlákna Toray T800 a Toray M46, jako matrice je uvažována karbonizovaná fenolformaldehydová pryskyřice. Výzkum je zaměřen na kompozity s různými typy textilní výztuže. Pro kompozity s keramickými vlákny se předpokládá použití korundových vláken Nextel 720 a SiC vláken Nicalon. Vzhledem k tomu, že tento materiál je studován poměrně krátkou dobu, uvažují se především vzorky s jednosměrnou výztuží. Po experimentální stránce bude navrhovaný projekt sledovat vliv orientace výztuže, impregnace, grafitace, pyrolýzních teplot, a typu prekurzoru matrice na jednotlivé elastické konstanty. Pro získání těchto veličin projekt počítá s využitím statických i dynamických měřících metod, zejména metody rezonančních frekvencí.

Číslo grantu

106/02/P025

Grantová agentura

Grantová agentura ČR

Řešen v letech

2002-2004

Hlavní řešitel

Martin Černý, ÚSMH AVČR, oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů, Praha

Stav
Ukončené projekty