Teoretická studie chování vybraných uhlíkatých materiálů při sorpci CO2 v závislosti na teplotě a tlaku

Teoretická studie chování vybraných uhlíkatých materiálů při sorpci CO2 v závislosti na teplotě a tlaku

Za nejvýznamnější skleníkový plyn je pokládán oxid uhličitý, kdy snížení jeho množství v ovzduší je v současnosti vysoce aktuální. Jednou z možností efektivního snižování jeho emisí je zachytávání oxidu uhličitého vypouštěného do ovzduší a jeho ukládání ve vhodných úložištích zejména v geosféře či materiálových úložištích. V této souvislosti je současně předmětem zájmu výzkumu mechanismus ukládání CO2 v těchto úložištích a s tím spojené údaje o jeho sorpčním chování v oblasti podkritických a nadkritických teplot a tlaků. Předmětem navrhovaného grantového projektu je aplikace vysokotlaké sorpce CO2 v tlakovém rozsahu do 12 MPa objemovou metodou na vybraných modelových uhlíkatých materiálech v závislosti na teplotě, jak v oblasti podkritických, tak nadkritických teplot, a na obsahu vody. Bude vyhodnocen vliv sledovaných parametrů na sorpční kapacitu a v ní zastoupený podíl adsorpce a absorpce, kinetika sorpčních procesů, difuzivita CO2 pro studované materiály a interpretovány odchylky od langmuirovského chování.

Číslo grantu

106/08/1146

Grantová agentura

Grantová agentura ČR

Řešen v letech

2008-2010

Hlavní řešitel

Ing. Zuzana Weishauptová, DrSc., oddělení geochemie, ÚSMH AVČR, v.v.i.

Stav
Ukončené projekty