Trojrozměrné uspořádání pórového prostoru sedimentárních hornin: souvislost s fyzikálními a mechanickými vlastnostmi

Trojrozměrné uspořádání pórového prostoru sedimentárních hornin: souvislost s fyzikálními a mechanickými vlastnostmi

Cílem tohoto projektu je objasnit vlivpórového prostoru na fyzikální vlastnosti hornin, u nichž se póry výrazně podílejí na celkové horninové stavbě, tedy sedimentárních klastických hornin. Výzkum se soustředí na následující otázky:

1. Závislost mezi tvarem pevných součástí (klastů) a tvarem pórového prostoru (ověření vlivu tvaru pórového prostoru a tvaru klastů na celkovou symetrii staveb hornin, ověření platnosti teorie o transversálně izotropním uspořádání staveb sedimentárních hornin);

2. Vliv tvaru pórového prostoru (v trojrozměrném uspořádání) na fyzikální vlastnosti (plyno- a vodopropustnost, nasákavost, kapilarita) a na mechanické vlastnosti (deformace, pevnost);

3. Možnost stanovení tvaru pórového prostoru a jeho 3D aproximace přímými metodami (optická mikroskopie s využitím počítačové analýzy obrazu, elektronová mikroskopie, diagnostické barvení pórů) a nepřímými metodami) anizotropie magnetické susceptibility nemagnetických sedimentárních hornin nasycených magnetickou kapalinou);

4. Modifikace tvaru a velikosti pórů zvětrávacími experimenty a konzervačními látkami, a pozorování souvisejících změn fyzikálních (plyno- a vodopropustnost, nasákavost, kapilarita) a mechanických vlastností (zejména deformační charakteristiky).

Číslo grantu

205/08/0676

Grantová agentura

Grantová agentura ČR

Řešen v letech

2008-2010

Hlavní řešitel

Doc. Mgr. Richard Přikryl, PhD., Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů, Přírodovědecká fakulta UK

Spoluřešitel

Ing. Zuzana Weishauptová, DrSc., oddělení geochemie, ÚSMH AVČR, v.v.i.

Ing. Jiřina Přikrylová, Akademie výtvarných umění v Praze

Ing. Tomáš Lokajíček, CSc., Geologický ústav AVČR, v.v.i.

Stav
Ukončené projekty