Účinky seismicity na režim podzemních vod v oblasti hronovsko-poříčského zlomového pásma

Účinky seismicity na režim podzemních vod v oblasti hronovsko-poříčského zlomového pásma

Současná mobilita okrajových částí českého masívu se projevuje zvýšenou seismickou aktivitou a výskytem minerálních vod, jejichž zřídelní struktury jsou vázány na významné tektonické dislokace. V oblasti severovýchodních Čech jsou tyto jevy soustředěny do oblasti hronovsko - poříčského zlomového pásma. Zde byly účinky lokální seismicity na vydatnost zdrojů podzemních vod popsány v souvislosti se silným zemětřesením z roku 1901, ale nikdy nebyly systematicky sledovány. Cílem tohoto projektu je rozšíření současných znalostí o seismickém režimu v oblasti hronovsko - poříčského zlomu a posouzení účinků lokální seismicity na režim podzemních vod. To vyžaduje zajištění provozu lokální seismické sítě a realizaci sledování vybraných hydrogeologických parametrů v hlubokých vrtech a minerálních pramenech. Hodnocení výsledků hydrogeologického monitoringu bude spočívat v separaci možných projevů seismicity od účinků ostatních faktorů, jakými jsou slapové vlny nebo chod základních meteorologických prvků. V obecné rovině by měl projekt přispět k poznání role podzemních vod při studiu dynamických jevů v litosféře.

Číslo grantu

GD205/05/H020

Grantová agentura

Grantová agentura ČR

Řešen v letech

2005-2008

Hlavní řešitel

Ing. Milan Brož, CSc., oddělení seismologie, ÚSMH AV ČR v.v.i.

Spoluřešitel

Doc. RNDr. Vít Vilímek, CSc., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Stav
Ukončené projekty
Poznámka

doktorský grant