Vliv postgenetických přemen žul na jejich odolnost vůči zvětrávacím procesům v historických stavbách

Vliv postgenetických přemen žul na jejich odolnost vůči zvětrávacím procesům v historických stavbách

Postgenetické alterační procesy (např. hydrotermální alterace), doprovázené křehkým porušením a druhotnými minerálními výplněmi jsou častým jevem v granitech, používaných jako stavební kámen. Alterace se projevují diskrétními jevy v horninotvorných minerálech a vnitřní stavbě (přeměna basičtějších jader plagioklasů, rekrystalizace křemenných agregátů a vznik diskrétních mikrotrhlin, vyplněných jílovými minerály). Pozornosti výzkumu dosud unikala problematika vlivu těchto diskrétních mineralogických a mikrostrukturních přeměn na mechanické vlastnosti a na odezvu při zvětrávacích procesech. Jednou z příčin může být skutečnost, že se tyto diskrétní změny v původní magmatické horninové stavbě projeví jen minimálně na zkoušených pevnostních charakteristikách, ale významně ovlivňují deformační vlastnosti a energetické charakteristiky přetvárného procesu. Podobně není prozkoumán vliv typu mineralizace v mikrotrhlinách a stupně nasycení na deformační chování a na náchylnost k porušení zvětrávacími procesy.

Číslo grantu

21-26542S

Grantová agentura

Grantová agentura ČR

Řešen v letech

2021-2023

Hlavní řešitel

prof. Mgr. Richard Přikryl, Dr. 
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

Spoluřešitel

Ing. Zuzana Weishauptová, Dr.Sc. 
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR 
Ing. Tomáš Lokajíček, CSc. 
Geologický ústav AV ČR, v.v.i.

Stav
Ukončené projekty