Vliv srážek na vybrané svahové deformace na příkladu sesuvů v údolí Lemešné a na vrchu Kání (flyšové Karpaty)

Vliv srážek na vybrané svahové deformace na příkladu sesuvů v údolí Lemešné a na vrchu Kání (flyšové Karpaty)

Jádrem projektu je podrobná analýza svahových deformací a podmínek jejich vzniku v oblasti flyšových Karpat v Hostýnsko-vsetínské hornatině, která byla vystavena extrémním úhrnům srážek v roce 1997, 2002, 2006 a naposledy 2010. Za modelové byly vybrány zemní proudy na vrchu Kání a údolí Lemešné (Velké Karlovice), které vznikly v květnu 2010 v důsledku vysokého úhrnu srážek.
Na podrobnou analýzu sesuvů (1. rok projektu), budou použity následující metody: geomorfologické mapování, interpretace ortofoto snímků, jejich stereoskopická analýza, morfometrická, morfotektonická analýza, dendrogeomorfologický výzkum, geofyzikální měření (spolupráce s ÚSMH), analýza zeminy, instalace srážkoměrných stanic a infiltrometrů. Důležitou součástí bude analýza dat ze srážkoměrných stanic ČHMÚ a literatury (1. rok) a ze stanic nově instalovaných a ČHMÚ (2., 3. rok). Data z nich budou vyhodnocována a vzájemně porovnávána. Výsledky budou společně s poznatky dalších studií a literaturou využity k hodnocení vztahu mezi srážkami a aktivitou sesuvů. Především pro odhad prahových hodnot iniciujících svahové pohyby zpětnou analýzou podmínek, zhodnocení dat z „relativně“ blízké srážkoměrné stanice a „skutečných srážek“, zhodnocení vymezení klouzavých průměrů úhrnů srážek, přispění k pochopení mechanizmu přechodu zemního proudu v tečení a predikci dalších sesuvů v lokalitě. Projekt přinese několik poznatků, které dosud nebyly studovány a tím přispěje k lepšímu pochopení problematiky.

Číslo grantu

GAUK 425911

Grantová agentura

Grantová agentura UK

Řešen v letech

2011-2013

Hlavní řešitel

Jana Smolíková, Katedra fyzické geografie a geoekologie, PřF UK v Praze

Spoluřešitel

Mgr. Jan Blahůt, Ph.D., odd. inženýrské geologie
ÚSMH

Mgr. D. Žížala, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy

Stav
Ukončené projekty
Spolupráce

garant grantu: Doc. RNDr. Vít Vilímek, CSc.,Přírodovědecká fakulta, UK Praha