Vývoj a aplikace metodiky pro stanovení tlaku nasycených par kombinací statické a chromatografické metody

Vývoj a aplikace metodiky pro stanovení tlaku nasycených par kombinací statické a chromatografické metody

Tlak nasycených par hraje klíčovou roli v celé radě aplikací od technologických až k ekologickým. Přestože lze v literatuře nalézt spolehlivá data pro velké množství látek, nová měření jsou nevyhnutelná, zejména v oblasti nízkých tlaku (pod 1 kPa). Statická metoda patří mezi zavedené techniky pro měření tlaku nasycených par.
Metoda však vyžaduje velmi čisté a pečlivě odplyněné vzorky, což ji činí pracnou, pomalou a nákladnou. Metody založené na stanovení chromatografických retenčních časů jsou rychlé a vyžadují pouze velmi malé množství vzorku. Na rozdíl od jiných metod nejsou nečistoty ve vzorcích limitujícím faktorem. Vedle těchto nadějných aspektů má však chromatografická metoda i svá omezení a nevýhody (např. problémy se stanovením aktivitních koeficientů, nedostatek přesných dat pro referenční látky). Kombinace obou technik muže vyřešit většinu problémů, se kterými se v současnosti zmíněné metody střetávají.

Číslo grantu

203/09/1327

Grantová agentura

Grantová agentura ČR

Řešen v letech

2009-2012

Hlavní řešitel

Doc. Ing. Květoslav Růžička, CSc., Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Spoluřešitel

Ing. Michal Hoskovec, CSc., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.

RNDr. František Kolář, oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů, ÚSMH AV ČR, v.v.i.

Stav
Ukončené projekty