Vývoj nových typů matric odvozených z pyrolyzovaných pryskyřic pro kompozity vyztužené keramickými vlákny

Vývoj nových typů matric odvozených z pyrolyzovaných pryskyřic pro kompozity vyztužené keramickými vlákny

Námětem tohoto projektu je vývoj polymerních prekurzorů pro kompozity s pyrolyzovanou matricí vyztuženou keramickými vlákny. Jako prekurzor budou studovány pryskyřice na bázi siloxanů s různým vzájemným poměrem uhlíku a křemíku. Dále budou studovány bezoxidové karbosilany, silazany, siloxany obsahující bór a jejich kopolymery. Hlavním cílem jejich výzkumu je nalezení optimálního prekurzoru s vhodnými technologickými parametry v polymerním stavu. V pyrolyzovaném stavu musí tyto materiály vykazovat teplotní a strukturní stabilitu a oxidační odolnost. Kompozit připravený z takovýchto prekurzorů a z keramických vláken Nextel 720 bude pyrolyzován na teplotu do cca. 1000°C. Tento kompozitní materiál bude testován podle podmínek jeho zamýšleného použití pro vysokoteplotní aplikace (teplotní stabilita struktury, oxidační odolnost, mechanické vlastnosti do teploty 1400°C, lomová houževnatost). Pro účely optimalizace procesu přípravy bude také použita fraktografická analýza.

Číslo grantu

106/09/1101

Grantová agentura

Grantová agentura ČR

Řešen v letech

2009-2011

Hlavní řešitel

Ing. Martin Černý, Ph.D.,


ÚSMH AV ČR, oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů, Praha

Spoluřešitel

RNDr. Adam Strachota, PhD.,


Ústav makromolekulární chemie AVČR, v.v.i., Praha


Ing. Zdeněk Chlup, PhD.,


Ústav fyziky materiálů AVČR, v.v.i., Brno

Stav
Ukončené projekty