Zemětřesné roje a jejich spouštěcí mechanizmy v různých tektonických prostředích (Český masív, Středoatlantský hřbet a západní Alpy)

Zemětřesné roje a jejich spouštěcí mechanizmy v různých tektonických prostředích (Český masív, Středoatlantský hřbet a západní Alpy)

Zemětřesné roje se vyskytují v různých geologických jednotkách. Byly již studovány z mnoha hledisek, avšak
mechanizmy jejich vzniku a vývoje nejsou doposud známé. Záměrem navrhovaného projektu je zjistit příčiny,
které vedou k uvolňování seismické energie ve formě zemětřesných rojů, namísto obvykle se vyskytujících hlavních zemětřesení následovaných sérií slabších dotřesů. V projektu budeme detailně zkoumat zemětřesné roje ze tří evropských rojových oblastí: západních Čech a Vogtlandu, jižního Islandu a francouzských Alp. Na základě těchto analýz určíme charakteristiky zemětřesných rojů, které jsou nezávislé na tektonickém prostředí, a charakteristiky, které na tektonickém prostředí závisí. Cílem těchto výzkumů je odvození alespoň zjednodušeného modelu přípravy, spouštění a pohánění zemětřesných rojů. V modelu budou uvažovány interakce tektonického napětí, pórového tlaku fluid a změn Coulombova napětí. Zvláštní pozornost bude věnována korovým fluidům a magmatu; budeme se snažit zjistit, jakou roli magma nebo korová fluida hrají při vzniku a vývoji zemětřesných rojových aktivit.

Číslo grantu

P210/12/2336

Grantová agentura

Grantová agentura ČR

Řešen v letech

2012-2016

Hlavní řešitel

Ing. Josef Horálek, CSc.

Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Spoluřešitel

RNDr. Jiří Málek, Ph.D.

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Stav
Ukončené projekty