Zhodnocení a využití hnědouhelných ložisek České republiky

Zhodnocení a využití hnědouhelných ložisek České republiky

Do vyhledávání, průzkumu a těžby ložisek uhlí a doprovodných surovin byly po 2. světové válce vloženy desítky miliard korun. Za tuto dobu se nashromáždilo množství informací, které nebyly souhrnně zhodnoceny. Je skutečností, že celkové zhodnocení geologických, ložiskových, hornických a úpravnických metod je jednak nesystematické, jednak značně nízké. Cílem navrhovaného projektu je systematická analýza a zhodnocení všech poznatků podle jednotných kritérií, což povede k získání celkového pohledu na všechny hnědouhelné pánve ČR, jak z hlediska jejich stavby a vývoje, tak z ložiskového a hornického hlediska a možnosti dalšího využívání uhlí a doprovodných surovin. Získané výsledky budou využitelné orgány státní správy a jimi řízenými institucemi pro oceňování uhelných zdrojů a pro potřeby státní surovinové a energetické politiky. Mohou být také využity při řešení ekologických problémů spojených s těžbou.

Číslo grantu

105/06/0653

Grantová agentura

Grantová agentura ČR

Řešen v letech

2006-2008

Hlavní řešitel

Prof. RNDr. Jiří Pešek, DrSc., Přírodovědecká fakulta UK, Praha

Spoluřešitel

Doc. Ing. Josef Honěk, CSc., Ostrava - Pustkovec

Ing. Ivana Sýkorová, DrSc., oddělení geochemie, ÚSMH AV ČR Praha

RNDr. Jiří Spudil, GET s.r.o., Praha

Stav
Ukončené projekty