Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Zřizovací listina

Zřizovací listina

Akademie věd České republiky vydává na základě zákona Č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, a v souladu se Stanovami Akademie věd České republiky ze dne 24. května 2006 tuto


ZŘIZOVACÍ LISTINU
Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.

I.

(1) Pracoviště bylo zřízeno usnesením XX. schůze prezidia Československé akademie věd ze dne 25. října 1957 pod názvem Homický ústav ČSAV. Usnesením 12. zasedání prezidia ČSAV ze dne 13. února 1979 bylo pracoviště přejmenováno s účinností od 1. března 1979 na Ústav geologie a geotechniky ČSAV a usnesením 3. zasedání prezidia ČSAV ze dne 7. února 1990 s účinností od 1. března 1990 na Ústav geotechniky ČSAV. Ve smyslu § 18 odst. 2 zákona Č. 283/1992 Sb. se stalo pracovištěm Akademie věd České republiky s účinností ke dni 31. prosince 1992. Usnesením 16. zasedání Akademické rady AV ČR ze dne 21. prosince 1993 bylo pracoviště přejmenováno s účinností od 1. ledna 1994 na Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR.

(2) Na základě zákona č. 341/2005 Sb. se právní forma Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR dnem 1. ledna 2007 mění ze státní příspěvkové organizace na veřejnou výzkumnou instituci.


II.

(1) Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. (dále jen "ÚSMH"), IČ 67985891, je právnickou osobou zřízenou na dobu neurčitou se sídlem v Praze 8, V Holešovičkách 94/41, PSČ 182 09.

(2) Zřizovatelem ÚSMH je Akademie věd České republiky - organizační složka státu, IČ 60165171, která má sídlo v Praze 1, Národní 1009/3, PSČ 117 20.


III.

(1) Účelem zřízení ÚSMH je uskutečňovat vědecký výzkum svrchní vrstvy zemské kůry a výzkum geomateriálů, přispívat k využití jeho výsledků a zajišťovat infrastrukturu výzkumu.

(2) Předmětem hlavní činnosti ÚSMH je multidisciplinární vědecký výzkum zaměřený na hodnocení nebezpečných účinků přirozených i lidskou činností vyvolaných geodynamických procesů, na dynamiku, strukturu a geochemii zemské kůry, na stanovení a využití vlastností hornin a antropogenních materiálů, ekologické zpracování surovin spojené s likvidací tuhých odpadů za vzniku geomateriálů a vývoj biomateriálů a žárovzdorných, stavebních, konstrukčních a sorpčních materiálů z netradičních surovin. Svou činností ÚSMH přispívá ke zvyšování úrovně poznání a vzdělanosti a k využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace, vydává vědecké publikace (monografie, časopisy, sborníky apod.), poskytuje vědecké a expertní posudky, stanoviska a doporučení a provádi konzultační, poradenskou a popularizační činnost. Ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje doktorské studijní programy a vychovává vědecké pracovníky. V rámci předmětu své činnosti rozvíjí mezinárodní spolupráci, včetně organizování společného výzkumu se zahraničními partnery, přijímání a vysílání stážistů, výměny vědeckých poznatků a přípravy společných publikací. Pořádá domácí i mezinárodní vědecká setkání, konference a semináře a zajišťuje infrastrukturu pro výzkum, včetně poskytování ubytování svým zaměstnancům a hostům. Úkoly realizuje samostatně i ve spolupráci s vysokými školami a dalšími vědeckými a odbornými institucemi.

(3) Předmětem jiné činnosti ÚSMH jsou testování, měření, analýzy a kontroly v oborech vědecké činnosti pracoviště v rozsahu, který nepřesáhne 20 % pracovní kapacity ÚSMH. Jiná činnost je vykonávána za podmínek daných příslušným podnikatelským oprávněním a zákonem o veřejných výzkumných institucích.


IV.

(1) Orgány ÚSMH jsou ředitel, rada pracoviště a dozorčí rada. Ředitel je statutárním orgánem ÚSMH a je oprávněný jednat jménem ÚSMH.

(2) Základními organizačními jednotkami ÚSMH jsou vědecká oddělení, jejichž úkolem je výzkum a vývoj, centrální chemická laboratoř a servisní útvary zajišťující infrastrukturu výzkumu.

(3) Podrobné organizační uspořádání ÚSMH upravuje jeho organizační řád, který vydává ředitel po schválení radou pracoviště.


V.

Zřizovací listina nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007. Současně pozbývá účinnosti zřizovací listina Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR ze dne 1. září 1993, ve znění úprav ze dne 30. prosince 1993 a dne 25. května 1998 a dodatku č. 1 ze dne 22. března 2004 (úplné znění vydáno dne 23. března 2004).V Praze dne 28. června 2006
Č.j.: K-542/P/06

Prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc.
předseda AV ČR