Oddělení neotektoniky a termochronologie

Video file

Oddělení neotektoniky a termochronologie studuje tektonické zlomové struktury a pohyby na nich, stejně jako celkový geodynamický vývoj zájmových oblastí pomocí metod tektonické geomorfologie, strukturní geologie, aplikované geofyziky atd. Pozornost je věnována vyhledávání zlomů pomocí aplikované geofyziky a studiu kvarterních seismických jevů vázaných na tyto zlomy s využitím podrobného paleoseismologického výzkumu. Pro modelování a časoprostorové rekonstrukce geologických procesů, které mají vztah k přírodním rizikům, jako jsou právě tektonické pohyby a vulkanismus, se pak využívá měření stáří pomocí radionuklidů, jako je např. termochronologické datování.

1. Neotektonika a paleoseismicita
V rámci tématu zkoumáme, jak tektonické pohyby v mladším tericéru a v kvartéru ovlivnily reliéf na zemském povrchu a jaká byla jejich intenzita. Zajímá nás také, zda tyto pohyby byly doprovázené většími zemětřeseními, jejichž doklady hledáme v geologickém záznamu na povrchu či pod povrchem. Snažíme se dále zjistit, jak častá a velká tato zemětřesení byla, pro případné určení seismického ohrožení zkoumaných oblastí, jak v českém masívu, tak v zahraničí. Také změny v napěťovém poli v průběhu tektonických fází jsou předmětem našeho výzkumu.

2. Hodnocení seismického ohrožení
Seismické ohrožení je hodnoceno především pro seismoaktivní oblasti, např. Kašmírská kotlina v Indii, kde je také zkoumána odezva lokálních geologických podmínek na zemětřesení za využití geotechnických přístupů seismického inženýrství. Výsledkem je též např. seismické mikro-rajónování pro konkrétní zalidněné oblasti.

3. Termochronologie
Provádíme heliové termochronologické datování hornin, tedy zjišťujeme, kdy došlo ke zchladnutí zkoumaných hornin pod určitou teplotu, což odráží určité geologické procesy. V kombinaci se strukturní analýzou a morfotektonickým výzkumem studujeme interakci mezi erozí, tektonikou a klimatickými procesy, které formují reliéf českého masívu a snažíme se rekonstruovat geodynamický vývoj ve vztahu k interakci s Alpsko-karpatským orogénem.

4. Vývoj krajiny a morfostrukturní analýza reliéfu
Toto téma zahrnuje studium dlouhodobého vývoje reliéfu se zvláštním důrazem na morfostrukturní poměry, tedy vazby mezi geologickou stavbou a strukturami, a reliéfem. Zájem je především o oblasti s významnými regionálními zlomovými strukturami či vulkanickou činností.

5. Dynamika a dlouhodobý vývoj svahových deformací
V rámci tématu studujeme dynamiku a dlouhodobý vývoj svahových deformací. Vedle stanovení aktivity sesuvů a souvisejícího hazardu se naše oddělení zaměřuje na strukturní a tektonické podmínky predisponující vývoj svahů. Náš tým je rovněž aktivně zapojen do monitoringu sesuvů, a to včetně vývoje monitorovacích metod a jejich automatizace.

Mezinárodní spolupráce

Univerzita Komenského v Bratislavě
Slovensko
Univerzita v Göttingenu
Německo
UNAM (Querétaro, Mexico city)
Mexiko

prof. Ramon Zuniga, projekt: Caracterizacion de fallas sismogenicas en el centro del cinturon volcanico mexicano: implicaciones para la peligrosidad sismica y la inestabilidad de laderas, 2011-2013, CONACYT, Mexico, hlavni resitel prof. Ramon Zuniga, RNDr. Petra stepancikova, Ph.D.

Univerzita v Lipsku
Německo
San Diego State University
USA

Projekt MSMT, Kontakt II. LH12078 - "Hodnoceni pohybu na aktivnich zlomech",(2012-2015), resitel P. Stepancikova, prof. Thomas Rockwell

Oregonská univerzita
USA
Universitat de Barcelona
Španělsko

Fakulta geologie, oddělení geodynamiky a geofyziky:
spolecna prace na clanku: Combining new airborne LiDAR data and provenance of alluvial fan deposits to constrain long-term offsets along the Elsinore fault in the Coyote Mountains, Imperial Valley, California. prof. Eulalia Masana,

Institut de Physique du Globe de
Paris
Francie
The University of Vienna, Faculty of Earth Science, Geography and Astronomy Department of Deodynamics and Sedimentology
Rakousko

projekt MOBILITY MSMT, Neotektonika v predpoli Alp a Karpat, 7AMB13AT023, řešitelé: Dr. Kurt Decker, RNDr. Petra Stepancikova, Ph.D.

Univerzita v Sheffieldu
Velká Británie
Friedrich-Schiller-Universität Jena, Institut für Geowissenschaften, Jena
Německo

spolupráce v rámci geofyzikálních výzkumů v oblasti Chebské pánve - Prof.
Florian Bleibinhaus, Dr. Marco Paschke, Dr. Thomas Jahr

Královská univerzita v Londýně
Velká Británie
University of Calcutta
Indie

Active Fault Mapping and Paleoseismology along the Himalayan Frontal Thrust, Mishmi thrust and the Naga Thrust within the Quaternaries, North Eastern India, Dr. Chandreyee Chakraborty, Ph.D.

Department of Geology and Mining,
Government of Jammu and Kashmir (Džammú a Kašmír)
Indie
Tel-Aviv University, Department of Geosciences
Izrael

Project: A Paleoseismic Record of Earthquakes for the Dead Sea Transform Fault between the First and Seventh Centuries C.E., Dr. Neta Wechsler, Ph.D., Prof. Thomas Rockwell, Dr. Yann Klinger, Ph.D.

Geologický ústav “Strashimir Dimitrov” Bulharská akademie věd, (Sofia)
Bulharsko
Polish Geological Survey (Państwowy Instytut Geologiczny - PIB), Wroclaw
Polsko
University of Wrocław (Uniwersytet Wrocławski)
Polsko

Výsledky

Bohužel, nebyly nalezeny žádné výsledky.

Laboratoř termochronologie/Thermochronology Laboratory for Low Temperature (U-Th)/Helium Dating

Laboratoř termochronologie

Thermochronology is the study of the thermal history of rocks. We date minerals such as e.g. apatite and zircon using (U-Th)/Helium dating to investigate when a rock sample has last experienced temperatures between ~40-70°C and 120-180°C respectively. For a standard geothermal gradient of ~25°C/km for the upper crust these temperatures correspond to depths of ~1.5 - 3 and 5 - 7 km.


The method utilizes α-decay of 238U and 232Th (parent isotopes), a process producing 4He atoms (daughter isotopes) which are only preserved below specific temperatures in the targeted minerals. This allows us to pinpoint the time when these temperature thresholds were crossed, by measuring all three isotopes and solving the decay equation. 

This method requires careful selection of ideal target mineral crystals under microscope conditions as well as high sensitivity analysis of the parent (U/Th) and daughter (He) isotope ratio to obtain precise, accurate and reproducible data. Our new laboratory enables us to do that. 

At the IRSM we will be using this technique to investigate the Cenozoic tectonic and erosional development of the Czech Republic, Europe and beyond (check webpage of our department for current projects).