Horninové prostředí a nerostné suroviny

Horninové prostředí a nerostné suroviny

Projekt je zaměřen na zdroje rudních a nerudních surovin, které mají nebo mohou mít klíčový význam pro rozvoj společnosti i zlepšování životního prostředí. Budou ověřeny základní parametry technologie jejich úpravy s minimem odpadů a možnosti jejich eko-inovačního využití v zájmových průmyslových odvětvích, zejména v oblasti moderních technologií.

Číslo grantu

SS02030023, Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí - Prostředí pro život

Grantová agentura

Technologická agentura ČR

Řešen v letech

2020-2026

Hlavní řešitel

RNDr. Michal Poňavič, Ph.D. 
Česká geologická služba

Spoluřešitel

Člen řešitelského týmu: 
Doc. RNDr. Pavel Straka, DrSc. 
Ing. Olga Bičáková, Ph.D. 
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. 

 

Stav
Řešené projekty