Mafické intruze jako prekurzory peraluminických granitů krušnohorského batolitu

Mafické intruze jako prekurzory peraluminických granitů krušnohorského batolitu

Objemově malá tělesa mafických a hybridních ultramafických intruzí vyskytující se specificky v jižní, české části, západního plutonu variského krušnohorského batolitu (KHE), ukazují na možnou úlohu plášťových magmat při vzniku peraluminických granitoidů. Jejich intruze byla pravděpodobně vázána na kompresní ztlušťování kůry v záp. Čechách , přesné určení stáří intruzí však zůstává neznámé. Cílem tohoto projektu je získat nová petrologická a geochemická data (el. mikrosonda, ICP- MS, AAS, RFA)a nové izotopové analýzy(Nd a Sr), která umožní zhodnotit podíl krustální kontaminace a způsob vývoje mafických magmat. Geofyzikální měření ukáží, zda mafické intruze představují části větších mafických těles v hloubce, nebo jsou omezeny na kontakty plutonických intruzí, jako jejich nejstarší intruzivní fáze. Měření magnetické anizotropie pomůže sledovat vnitřní stavbu mafických těles a okolních biotitických monzogranitů. Výsledkem projektu by mělo být zodpovězení otázky, zda mafická magmata

Číslo grantu

GA205/02/0458

Grantová agentura

Grantová agentura ČR

Řešen v letech

2002-2004

Hlavní řešitel

Doc. RNDr. Emil Jelínek, CSc., Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

Stav
Ukončené projekty