Vliv anizotropie hornin při hydraulickém štěpení zkoumaný akustickou emisí

Vliv anizotropie hornin při hydraulickém štěpení zkoumaný akustickou emisí

V současnosti je zkoumána celá řada různých vlastností průmyslově běžně užívané procedury hydraulického štěpení (HF) a variant jejího provádění. Anizotropie textury/anizotropie trhlin mají nesporně velký vliv na efektivní mechanické vlastnosti hornin a způsob jejich porušování a konečného rozrušení. Ukazuje se, že vliv texturní/trhlinové anizotropie, která je pro většinu hornin běžná, si zaslouží podrobnější studium. Navrhovaný projekt je založený na výhodném spojení experimentálního výzkumu a jeho interpretace pokročilými seismologickými metodami, aplikovanými na signály akustické emise. Experimenty HF budou prováděny na hornině zastupující anizotropní svor, který se nachází v okolí vrtu výzkumného geotermálního centra v Litoměřicích. Napěťové podmínky budou simulovat hydraulické štěpení v hloubce 1 km. Seismologické metody budou upraveny pro zahrnutí anizotropie a použity na detailní analýzu mikroporušování vyvolaného HF. Tento výzkum povede k lepšímu pochopení role texturní /trhlinové anizotropie na hydraulické štěpení.

Číslo grantu

22-00580S

Grantová agentura

Grantová agentura České republiky

Řešen v letech

2022 - 2024

Hlavní řešitel

Ing. Tomáš Lokajíček CSc.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.
(Geologický ústav AV ČR, v.v.i. do 31.12.2023)
 

Spoluřešitel

RNDr. Jan Šílený CSc. 
Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Stav
Řešené projekty