Vliv požárů a vysokých teplot na stabilitu skalních masivů

Vliv požárů a vysokých teplot na stabilitu skalních masivů

Předložený projekt má dva hlavní cíle, kterými jsou: 1) Analýza vlivu požárů a vysokých teplot na změny fyzikálních a mechanických charakteristik (pevnost, pórovitost, propustnost, atd.) skalních hornin, a tím i vlivu na stabilitu skalních masivů. Analýza bude provedena na různých horninách (pískovce, vápence, krystalické horniny). 2) Analýza budoucího vývoje skalních masivů a jejich stability ovlivněné krátkodobým i dlouhodobým působením exogenních (teplotních) vlivů v souvislosti s probíhající změnou klimatu.

Číslo grantu

SS07010216

Řešen v letech

2024 - 2026

Hlavní řešitel
Spoluřešitel

Další osoby podílející se na řešení:
M.Sc. Marco Loche, Ph.D. 
Mgr. Ondřej Racek 
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.

Stav
Řešené projekty