Speciální skla na bázi oxidů těžkých kovů

Speciální skla na bázi oxidů těžkých kovů

Projekt je zaměřen na studium skel oxidů těžkých kovů propouštějících infračervené záření. Předmětem studia jsou skla na bázi oxidu teluričitého a/nebo oxidu antimonitého ve spojení s dalšími snadno polarizovatelnými složkami, jako je bismut, s potenciálně významnými nelineárními optickými vlastnostmi. Jsou studována skla základní i dotovaná ionty vzácných zemin. Jsou zkoumány fotoluminiscenční vlastnosti dotovaných skel a je sledován vliv skelné matrice tvořící okolí dopantu na účinnost zářivých přechodů dotujících iontů. Struktura skel je zkoumána pomocí spektroskopických metod s důrazem na infračervenou a Ramanovskou spektroskopii. Projekt se zaměřuje i na metody čištění výchozích surovin a na nové postupy přípravy skel oxidů těžkých kovů s ohledem na co nejnižší koncentraci nečistot v připravených materiálech. Z vybraných teplotně stabilních skel budou vytažena optická vlákna a bude stanoven jejich útlum. Očekávané výsledky spadají do základního výzkumu s dopadem na budoucí uplatnění studovaných materiálů ve fotonice.

Číslo grantu

P106/12/2384

Grantová agentura

Grantová agentura ČR

Řešen v letech

2012-2015

Hlavní řešitel

Ing. Petr Kostka, Ph.D., Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., odd. struktury a vlastností materiálů

Spoluřešitel

RNDr. Jiří Zavadil, CSc., Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i.

Stav
Ukončené projekty