Zastoupení síry a stopových prvků ve světové modelové černouhelné a antracitové sloji

Zastoupení síry a stopových prvků ve světové modelové černouhelné a antracitové sloji

Zvýšený zájem o ochranu životního prostředí z hlediska spalování fosilních paliv se stal impulsem pro studium distribuce síry a stopových prvků v uhlí. Dosud neexistuje databáze ani model pro černá uhlí a antracity. v letech 1992 – 1999 zpracovali navrhovatelé distribuci těchto prvků v hnědém uhlí v hnědém uhlí pro dostupné světové pánve. Cílem projektu je vypracování modelové studie distribuce prvků pro černá uhlí a antracity ze světových a našich ložisek. Důležitým výstupem je stanovení centrálního rozptylu hodnot pro technologické účely při nových způsobech spalování, např. fluidním spalování v rámci programu “Clean Coal Technology Program”. Zjištěný světový průměr lze využít při posuzování kvality exportovatelných nebo importovatelných uhlí z hlediska vlivu na životní prostředí. Základní výzkum také zhodnotí teoretické aspekty distribuce vybraných prvků podle stáří slojí a jejich geografického rozmístění na kontinentech.

Číslo grantu

IAA3111103 - Program - Granty výrazně badatelského charakteru zaměřené na oblast výzkumu rozvíjeného v současné době zejména v AV ČR (1991-2013)

Grantová agentura

Grantová agentura AV ČR

Řešen v letech

2001-2004

Hlavní řešitel

Prof. RNDr. Jiří Pešek, DrSc., Přírodovědecká fakulta UK, Praha

Spoluřešitel

Ing. Ivana Sýkorová, CSc., ÚSMH AVČR, oddělení geochemie, Praha

Stav
Ukončené projekty