Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

RNDr. Miloš René, CSc.

Oddělení geochemie
(vědecký pracovník)
 
E-mail - pracovní: reneirsm.cas.cz
Telefon - pracovní: +420 266 009 228
Kancelář: 313 (budova: C, patro: 3)
 
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika
vCard
 

Odborné zaměření

 • Geologie, petrologie a geochemie metamorfovaných hornin
 • Geologie uranových ložisek
 • Mineralizace vázané na granitoidní horniny
 • Databáze ložisek nerostných surovin a geografické informační systémy
 • Ukládání radioaktivních odpadů do horninového prostředí
 • Petrologie a geochemie granitoidů

Personalia

Profesionální vývoj

 • 1968–1991 Karlova univerzita, katedra ložiskové geologie, odborný pracovník, asistent, odborný asistent
 • 1991 Univerzita Göttingen, Německo, odborný pracovník
 • 1992–1994 DATALOG Praha, konzultant
 • od 1994 Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., vědecký pracovník

Aktivity

 • Člen České geologické společnosti
 • Člen České společnosti pro výzkum a využití jílů
 • Člen České asociace ložiskových geologů
 • Člen Národního komitétu pro IGCP
 • Člen Evropské geochemické asociace
 • Člen redakční rady Earth Sciences (Science Publishing Group, USA)
 • Recenzent publikací v mezinárodních časopisech

Vybrané publikace:

 • René M. (2012): Occurrence of Th, U, Zr and REE-bearing accessory minerals in granites and their petrogenetic significance. – In: Blasik M., Hanika B. (eds.) Granite, occurrence, mineralogy and origin. Nova Science Publishers, Inc., New York, 27–56.
 • René M. (2012): Petrology, geochemistry and origin of topaz granite. – In: Blasik M., Hanika B. (eds.) Granite, occurrence, mineralogy and origin. Nova Science Publishers, Inc., New York, 99–115.
 • René M. (2012): Distribution and origin of clay minerals during hydrothermal alteration of ore deposits. – In: Valášková M., Martynkova S. (eds.) Clay Minerals in Nature – Their characterization, modification and application. InTech, Rijeka, 81–100.
 • René M., Škoda R. (2011): Nb-Ta-Ti oxides fractionation in rare-metal granites: Krásno-Horní Slavkov ore district, Czech Republic. – Mineralogy and Petrology, 103, 37-48.
 • Dolníček Z., René M., Prochaska W., Kovář M. (2012): Fluid evolution of the Hub stock, Horní Slavkov–Krásno Sn-W ore district, Bohemian Massif, Czech Republic. – Mineralium Deposita, 47, 821–833.
 • René M. (2011): Titanite-ilmenite assemblage in microgranodiorites from the northeastern margin of the Klenov granite body (Bohemian Massif, Czech Republic. – Acta Geodynamica et Geomaterialia, 8, 479–487.
 • René M. (2010): Titanite-ilmenite assemblage in redwitzites of the Slavkovský les Mts. (Bohemian Massif, Czech Republic). – Acta Geodynamica et Geomaterialia, 7, 442–452.
 • Parat F., Holtz F., René M., Almeev R. (2010): Experimental constraints on ultrapotassic magmatism from the Bohemian Massif (durbachite series, Czech Republic). – Contributions to Mineralogy and Petrology, 159, 331–347.
 • Kříbek B., Žák K., Dobeš P., Leichmann J., Pudilová M., René M., Scharm B., Scharmová M., Hájek A., Holeczy D., Hein U. F., Lehmann B. (2009): The Rožná uranium deposit (Bohemian Massif, Czech Republic): shear zone-hosted, late Variscan and post-Variscan hydrothermal mineralization. – Mineralium Deposita, 44, 99–128.
 • Finger F., Gerdes A., René M., Riegler G. (2009): The Saxo-Danubian granite belt: Magmatic response to post-collisional delamination of mantle lithosphere below the south-western sector of the Bohemian Massif (Variscan orogen). – Geologica Carpathica, 60, 205–212.
 • Finger F., René M. (2009): A comment on „Two distinctive granite suites in the SW Bohemian Massif and their record of emplacement: Constraints from geochemistry and zircon 207/206Pb chronology” by Siebel et al. Journal of Petrology 49, 1853–1872. – Journal of Petrology, 50, 591–593.
 • René M. (2008): Anomalous rare earth element, yttrium and zirconium mobility associated with uranium mineralization. – Terra Nova, 20, 52–58.
 • René M., Holtz F., Luo Ch., Beermann O., Stelling J. (2008): Biotite stability in peraluminous granitic melts: Compositional dependence and application to the generation of two-mica granites in the South Bohemian batholith (Bohemian Massif, Czech Republic). – Lithos, 102, 538–553.
 • René M., Stelling J. (2007): Garnet-bearing granite from the Třebíč pluton, Bohemian Massif (Czech Republic). – Mineralogy and Petrology, 91, 55–69.
 • Finger F., Gerdes A., Janoušek V., René M., Riegler G. (2007): Resolving the Variscan evolution of the Moldanubian sector of the Bohemian Massif: the significance of the Bavarian and the Moravo-Moldanubian tectonometamorphic phases. – Journal of Geoscience, 52, 9–28.
 • René M. (2006): Provenance studies of Moldanubian paragneisses based on geochemical data (Bohemian massif, Czech Republic). – Neues Jahrbuch für Geologie, Paleontologie, Abhandlungen, 242, 83–101.
 • Kempe U., Gruner T., Renno A., Wolf D., René M. (2004): Discussion on Wang et al. (2000) 'Chemistry of Hf-rich zircons from the Laoshan I- and A-type granites, Eastern China',Mineralogical Magazine, 64, 867–877. – Mineralogical Magazine, 68, 669–675.
 • Müller A., René M., Behr H.–J., Kronz A. (2003): Trace elements and cathodoluminescence of igneous quartz in topaz granites from the Hub Stock (Slavkovský Les Mts., Czech Republic). – Mineralogy and Petrology, 79, 167–191.
 • Matějka D., Nosek T., René M. (2003): Petrogenesis of two-mica granites of the Ševětín massif. – Mitteilungen Österreichischen Mineralogischen Gesellschaft, 148, 359–371.
 • René M. (2002): Geochemical comparison between topaz-bearing granites of the Central and Western Krušné Hory Mts. – Acta Montana, Series A, 21, 1–16.
 • René M. (2001): Evolution of the Czech part of the Smrčiny/Fichtelgebirge granite pluton. – Acta Montana, Series A, 18, 5–13.
 • René M. (2000): Petrogenesis of the Variscan granites in the western part of the Bohemian Massif. – Acta Montana, Series A, 15, 67–83.
 • René M. (2000): Two-mica granites of the southwestern part of the South Bohemian batholith. – Mitteilungen der Österreichischen Mineralogischen Gesellschaft, 145, 21–28.
 • Siebel W., Breiter K., Wendt I., Höhndorf A., Henjes-Kunst F., René M. (1999): Petrogenesis of contrasting granitoid pluton in western Bohemia (Czech Republic). – Mineralogy and Petrology, 65, 207–235.
 • René M. (1999): Radioelement distribution and heat production of two-mica monzogranites from the Moldanubian batholith of the Bohemian Massif (Czech Republic). – Acta Montana, Series A, 14, 55–66.
 • René M. (1998): Development of topaz-bearing granites of the Krudum massif (Karlovy Vary pluton). – Acta Universitatis Carolinae, Geology, 42, 103–109.
 • René M. (1995): Genetic classification of Variscan granitoids of the Bohemian Massif and their mineralisation. – In: Mineral deposits: From their origin to their environmental impacts, 501–504.

Výuka

 • Úvod do geochemie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého, Olomouc
 • Geologická informatika, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Publikace a příspěvky v externích databázích

Vyhledat v databázi ASEP | Vyhledat v databázi RIV

Současně řešené projekty

V současné době není řešitelem / spoluřešitelem žádného projektu.

Starší projekty

 • Distribuce stopových prvků a jejich mobilita ve výrazně frakcionovaných granitových systémech: Aplikace na topazové granity. (2011 - 2012)
 • Geochemie a petrologie dvojslídných granitů jihozápadní části moldanubického batolitu (2010 - 2012)
 • Vznik topazových granitů masívu Krudum (2009 - 2011)
 • Geochemie a petrologie dvojslídných granitů jihozápadní části moldanubického batolitu (2008 - 2009)
 • Fyzikální a chemické vlastnosti frakcionovaných ryolitových tavenin: Aplikace na topazové granity (2006 - 2008)
 • Geochemie a petrologie amfibolitů moldanubika (2005 - 2006)
 • Globální korelace A-granitů a příbuzných hornin, jejich mineralizace a význam pro vývoj litosféry. (2005 - 2010)
 • Stabilita allanitu v magmatických a hydrotermálních podmínkách – aplikace mobilizace prvků vzácných zemin a aktinidů (2004 - 2005)
 • Klasifikace, geochemie a petrologie moldanubických ortorul (2002 - 2003)
 • Klasifikace a petrologie dvojslídných granitů moldanubického batolitu (2001 - 2001)
 • Distribuce prvků a minerálů vzácných zemin v topazových granitech Saxothuringika (2000 - 2002)
 • Migmatitizace metapelitů moldanubika a vznik granitů moldanubického batolitu (2000 - 2002)
 • Model uranové mineralizace na ložisku Rožná (2000 - 2002)
 • Popularizace

  Není uvedena žádná popularizační činnost.