Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Projekty - současně řešené

Oddělení geochemie

Název grantu
Vliv postgenetických přemen žul na jejich odolnost vůči zvětrávacím procesům v historických stavbách (2021 - 2023)
Radiolytická alterace organické hmoty v uranonosném prostředí (2019 - 2021)

Oddělení inženýrské geologie

Název grantu
Horninové prostředí a nerostné suroviny (2020 - 2026)
Geofyzika, geotechnika, geomateriály, geotermální energie pro praxi (2020 - 2022)
Systém pro automatizované vyhodnocení obrazových záznamů ze sítě dilatometrů TM-71 (2020 - 2022)
Napětím a hydraulickým polem řízené zvětrání a eroze granulárních hornin (2019 - 2021)
Reprezentace ČR ve vedení ICL prostřednictvím Centra excelence (2019 - 2021)
Monitoring aktivity křehkých struktur PVP Bukov a dolu Rožná (2018 - 2022)

Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů

Název grantu
Studium metod modifikace mechanických vlastností a struktury kolagenní hmoty (2021 - 2023)
Mechanika tepenné delaminace a šíření trhliny (2020 - 2023)
Biomechanicky definované vstřebatelné materiály pro kardiovaskulární chirurgii (2020 - 2023)
Částečné pyrolyzované kompozity jako lehká střešní krytina - ověření klimatické odolnosti a optimalizace vhodné textilní výztuže (2020 - 2022)
Vývoj zařízení pro potahování tenkých drátů biodegrabilními polymery z roztoku (2020 - 2022)
Bioartificiální kardiovaskulární záplaty a cévní náhrady na bázi porcinního kolagenu zesílené nano/mikrovlákny remodelované pomocí kmenových buněk v bioreaktorech (2019 - 2022)

Oddělení neotektoniky a termochronologie

Název grantu
Kvarterní tektonická aktivita v západních Čechách a její vztah k vulkanismu (2021 - 2023)
Zastoupení ČR ve vedení INQUA na úrovni komise TERPRO (2020 - 2022)

Oddělení seismotektoniky

Název grantu
Přirozená seismicita jako nástroj pro vyhledávání zdrojů geotermální energie (2021 - 2024)
Interaktivní mapa seismického ohrožení České republiky (2020 - 2023)
Aplikace rotační seismologie pro včasné varování a monitorování před zemětřesením (2020 - 2022)
Seismický maják - systém pro detekci časových změn vlastnosti horninového masívu (2020 - 2022)
Vymezení zóny částečného vyhojení štěpných stop v zirkonu metodami fission track a mikro-Ramanovskou spektroskopií: klíč k pochopení termochronologického datování, vlastností materiálů na bázi zirkonu a tepelné zralosti zdrojových hornin uhlovodíků (2020 - 2022)
Šestisložkové kontinuální monitorování seismických rojů a dalších zemětřesení v oblasti Long Valley Caldera, Kalifornie (2019 - 2022)

Oddělení struktury a vlastností materiálů

Název grantu
Horninové prostředí a nerostné suroviny (2020 - 2026)
Příprava nových materiálů pomocí geopolymerní technologie pro konzervaci a restaurování (2020 - 2024)
Možnosti štěpení odpadního síťovaného polyethylenu na směs uhlovodíků: technologické ověření metody tepelného zpracování (2020 - 2022)
Příprava a charakterizace amorfních materiálů pro aplikace v infračervené oblasti (2020 - 2021)
Účinné a čisté postupy zpracování paliv (2020 - 2021)
Skla propouštějící infračervené záření na bázi oxidů těžkých kovů (2019 - 2021)