Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Vyhlášení veřejného výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.

18.1. 2017 - 28.2. 2017 12:00 | iCalendar
aktualizováno: 20.1. 2017
Rada Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. (ÚSMH AV ČR, v.v.i.) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele pracoviště.

Požadavky:
 • svéprávnost (způsobilost k právním úkonům)1),
 • bezúhonnost podle § 17 odst. 4 písm. b) a c) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění,
 • vysokoškolské vzdělání a vědecká kvalifikace v některém z oborů výzkumné činnosti pracoviště,
 • vědecká činnost v některém z hlavních oborů výzkumné činnosti pracoviště,
 • organizační schopnosti a manažerské zkušenosti,
 • aktivní znalost anglického jazyka, další jazykové znalosti výhodou,
 • morální bezúhonnost,
 • splnění podmínek podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, v platném znění (nevztahuje se na uchazeče, který není státním občanem České republiky).

 • Ředitel pracoviště nesmí být členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob provozujících podnikatelskou činnost a nesmí se podílet na podnikání právnických osob působících v oblasti, která je předmětem činnosti pracoviště. Uvedené omezení se nevztahuje na správu vlastního majetku (§ 17 odst. 6 zákona č. 341/2005 Sb.)

  Předpokládané funkční období: 1. 6. 2017 – 31. 5. 2022

  Přihlášky a jejich přílohy se podávají písemně v českém nebo v anglickém jazyce.

  K přihlášce přiložte:
 • strukturovaný životopis,
 • doklady o dosaženém vysokoškolském vzdělání a dosažené vědecké kvalifikaci,
 • přehled dosavadní praxe,
 • seznam hlavních vědeckých prací a publikací,
 • koncepci řízení pracoviště a směřování jeho činnosti, včetně budoucího rozvoje pracoviště,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce1),
 • čestné prohlášení o bezúhonnosti podle § 17 odst. 4 písm. c) zákona č. 341/2005 Sb1).

 • 1) Uchazeč, který není státním občanem České republiky, přiloží čestné prohlášení prokazující splnění podmínek podle § 17 odst. 4 zákona č. 341/2005 Sb.

  Splnění podmínek podle zákona č. 451/1991 Sb., doloží vybraný uchazeč k rukám předsedy AV ČR nejpozději ke dni jmenování do funkce ředitele pracoviště.

  Přihlášky a jejich přílohy musejí být doručeny na sekretariát ředitele ÚSMH AV ČR, v.v.i., V Holešovičkách 41, Praha 8 nejpozději dne 28. 2. 2017 do 12:00 hodin. Obálku označte nápisem Výběrové řízení.

  Ke stažení:

  Výběrové řízení - vyhlášení

  Odkazy:

  www.avcr.cz/vyberove-rizeni