Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Pozdně kvartérní seismogenní zlomová aktivita a související vývoj sedimentačních pánví ve východní části Českého masívu

 

Číslo grantu:

P210/12/0573

Grantová agentura:

Grantová agentura České republiky (GAČR)

Řešen v letech:

2012 - 2015

Hlavní řešitelé:

Doc. Mgr. Ondřej Bábek, Dr., PřF Univerzita Palackého v Olomouci

Spoluřešitelé:

RNDr. Petra Štěpančíková, Ph.D., ÚSMH AV ČR, v.v.i.,odd. inženýrské geologie
Mgr. Petr Špaček, Ph.D., Ústav fyziky Země, Masarykova univerzita v Brně, RNDr. Petr Tábořík, PhD.

Popis grantu:

Recentní seismický monitoring ve východní části Českého masívu poukazuje na přítomnost výrazné seismogenní zóny v režimu pravostranného střihu, omezeného okrajovým sudetským zlomem na SV a konickonectavskými zlomy na JZ. V této oblasti jsou vyvinuty geomorfologicky výrazné plio-pleistocenní zlomy a také dvě sedimentační pánve typu “pull-apart“ - hornomoravský úval (HMÚ) a mohelnická brázda (MB). Obě pánve mají mimořádně plochou topografii a jsou vyplněny mocnými sledy pliocenních až holocenních jezerních a fuviálních sedimentů. Podobný systém aktivních sedimentačních pánví nemá v Českém masívu obdobu a zdá se, že vývoj těchto pánví přímo souvisí s plio-kvarterní zlomovou aktivitou a seismicitou. V tomto projektu propojíme vysokorozlišující stratigrafii a 3D modelování facií kvartérních sedimentů HMÚ a MB s paleoseismickou analýzou morfogenních zlomů a analýzou dat ze seismického monitoringu. Cílem je rekonstruovat rychlosti subsidence, geometrii zlomů a paleonapět'ová pole v kontextu recentní reakce variského předpolí na pozdní alpinskou tektoniku.

Odkaz na web projektu:

Web projektu