Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Distribuovaný systém observatorních a terénních měření geofyzikálních polí (CzechGeo/EPOS-Sci)

 

Číslo grantu:

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001800, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Grantová agentura:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Řešen v letech:

2017 - 2020

Hlavní řešitelé:

Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,
RNDr. Pavel Hejda, CSc.

Spoluřešitelé:

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., RNDr. Josef Stemberk, CSc.
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i., Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D.
Česká geologická služba, RNDr. Dana Čápová
Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., prof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc.
Univerzita Karlova v Praze, RNDr. Vladimír Plicka, Ph.D.
Masarykova univerzita, Mgr. Petr Špaček, Ph.D.

Popis grantu:

Cílem projektu je zajistit stabilní provoz, rozvoj a modernizaci systému pozorování geofyzikálních polí provozovaný geovědními institucemi v ČR. Tento systém je tvořený permanentními observatořemi (seismika, GNSS, geomagnetismus, gravimetrie, geotermika, geodynamika) převážně zapojenými do celosvětových sítí, lokálními stanicemi či sítěmi stanic ve vybraných oblastech, které jsou významné z hlediska dlouhodobého pozorování pro potřeby základního nebo aplikovaného výzkumu, a mobilními stanicemi, které slouží pro opakovaná měření na vybraných bodech nebo pro dočasná terénní měření, obvykle v rámci velkých mezinárodních projektů. CzechGeo/EPOS je součástí panevropské výzkumné infrastruktury EPOS (European Plate Observing Systém). Prioritami pro příští období je uživatelsky přívětivý přístup ke globálním a regionálním databázím nebo úložištím, zvyšování počtu stanic s real-time vzdáleným přístupem, zprostředkování produktů vyšší úrovně a integrace dat v rámci implementační fáze projektu EPOS. Stávající observatoře a sítě CzechGeo/EPOS budou v nadcházejícím období modernizovány a v případě potřeby rozšířeny. Obměna se bude týkat zařízení, jež jsou na konci své životnosti nebo jež svými parametry již nepostačují potřebám výzkumné komunity. Kromě modernizace stávajících stanic a sítí plánuje CzechGeo/EPOS také výstavbu nových kapacit. V plánu je například observatoř monitorující podkrušnohorský zlom vybavená 3 vrty (West Bohemia Near Fault Observatory). V rámci projektu EPOS se bude CzechGeo/EPOS podílet na tvorbě tematických a integrovaných služeb a tyto služby dále využívat. V souladu se strategií EPOSu budou do systému CzechGeo/EPOS nově začleněna geologická data.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Odkaz na web projektu:

Web projektu

Materiály ke stažení:

Cestovní mapa České republiky velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 2016 až 2022