Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Distribuovaný systém observatorních a terénních měření geofyzikálních polí (CzechGeo/EPOS-Sci)

 

Číslo grantu:

LM2015079
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001800, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Grantová agentura:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Řešen v letech:

2017 - 2020

Hlavní řešitelé:

RNDr. Pavel Hejda, CSc.
Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,

Spoluřešitelé:

RNDr. Josef Stemberk, CSc.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.
Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D.
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i.,
RNDr. Dana Čápová
Česká geologická služba
prof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc.
Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.,
RNDr. Vladimír Plicka, Ph.D.
Univerzita Karlova v Praze
Mgr. Petr Špaček, Ph.D.
Masarykova univerzita

Popis grantu:

Projekt CzechGeo/EPOS-Sci je zaměřen na dobudování a modernizaci observatoří a jejich sítí a na podporu pěti výzkumných programů, které budou využívat modernizovanou výzkumnou infrastruktury. Záměrem výzkumného programu Výzkum vnitrodeskové seismicity na území České republiky a v jejím blízkém okolí (SEIS) je detailní analýza seismicity na daném území. Česká regionální seismická síť je doplněna lokálními sítěmi v oblasti západočeských rojových zemětřesení, na severní Moravě a v Malých Karpatech. Program Struktura kontinentální litosféry a mapování reliéfu rozhraní LAB v širším okolí Alp (DeepAlp) podporuje účast českého týmu v evropském programu AlpArray. Cílem programu Rozvoj infrastruktury v oblasti GNSS, gravimetrie a zemských slapů je vývoj nástroje pro identifikaci vysokofrekvenčního signálu v GNSS datech, analýza geodynamických pohybu na základě GNSS dat nebo zavedení hybridního gravimetrického monitorování řeckých vulkanických ostrovů. Program Geodynamika provádí jednak dlouhodobý podzemní monitoring posunů na zlomech a shromažďuje a analyzuje unikátní data o stabilitě horninového masívu, jednak zkoumá stabilitu svahů na základě dlouhodobého monitoringu svahových deformací. Program Geologická a geofyzikální datová infrastruktura pro podporu výzkumu vyvíjí systém pro efektivní přístup k těmto datům pomocí moderních IT technologií v souladu s evropskými i globálními standardy.

ISVAV: (Co je to?)

projekt v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Odkaz na web projektu:

Web projektu

Materiály ke stažení:

Cestovní mapa České republiky velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 2016 až 2022