Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Modernizace výzkumné infrastruktury RINGEN+

 

Číslo grantu:

CZ.02.1.01/0.0/0.0./16_013/0001792, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Grantová agentura:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Řešen v letech:

2017 - 2020

Hlavní řešitelé:

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Prof. RNDr. Tomáš Fisher, Ph.D

Spoluřešitelé:

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Geofyzikální ústav Akademie věd ČR
Ústav geoniky Akademie věd ČR
Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR
Česká geologická služba
Technická univerzita v Liberci
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Popis grantu:

Výzkumná infrastruktura RINGEN+ je zaměřena na vytvoření odborného zázemí pro výzkum efektivního využívání hlubinné geotermální energie. Projekt zahrnuje zejména vybudování vysoce specializovaného geotermálního centra v lokalitě Litoměřice, ve kterém budou soustředěny klíčové vybavení, technologie a zázemí pro výzkumné týmy 7 partnerů, jež tvoří 3 univerzity, 3 ústavy Akademie věd a Česká geologická služba. Součástí infrastruktury bude rovněž unikátní lokální monitorovací síť, která zahrnuje jak povrchové seismometry a dilatometry, tak podpovrchové stanice v hloubce 200 m až 1500 m. Výzkumná činnost je založena na kombinaci řady technických a geovědních disciplín a na testování v reálných podmínkách. Je zaměřena zejména na rozvoj a testování metod pro ocenění energetického potenciálu hlubinného tepla, technologií stimulace propustnosti hornin pro tvorbu podzemních geotermálních výměníků a metod pro jejich seismické monitorování. Výsledky výzkumu budou široce využitelné v aplikační sféře, neboť přispějí k efektivnějšímu a bezpečnějšímu čerpání geotermální energie a umožní snížení nákladů na vlastní vrtné práce, zvýšení energetického výkonu geotermálních zdrojů a eliminaci potenciálních negativních efektů těžby zemského tepla, jež se mohou projevovat seismickými otřesy na zemském povrchu. Výsledky projektu budou využitelné také v dalších stavebních a energetických oborech, jako je podzemní stavitelství nebo těžba uhlovodíků. Výzkumná infrastruktura RINGEN+ je koncipována také jako jeden z uzlových bodů evropské sítě geotermálních testovacích lokalit.

Nové geotermální centrum v Litoměřicích otevřeno.

Odkaz na web projektu:

Web projektu

Materiály ke stažení:

Smlouva RINGEN