Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Horninové prostředí a nerostné suroviny

 

Číslo grantu:

SS02030023, Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí - Prostředí pro život

Grantová agentura:

Technologická agentura ČR

Řešen v letech:

2020 - 2026

Hlavní řešitelé:

RNDr. Michal Poňavič, Ph.D.
Česká geologická služba

Spoluřešitelé:

Člen řešitelského týmu:
RNDr. Filip Hartvich, Ph.D.
Mgr. Jan Blahůt Ph.D.
RNDr. Josef Stemberk CSc.
RNDr. Jan Klimeš Ph.D.
RNDr. Petr Tábořík Ph.D.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

doc. Ing. Jan Nečas Ph.D.
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Hornicko-geologická fakulta

Mgr. Jindřich Havránek
GET, s.r.o.

Popis grantu:

Hlavním cílem projektu je výzkum, sledování a vyhodnocování stavu horninového prostředí, přírodních zdrojů, geologických rizik a geologických informací v celé ČR a poskytování nových poznatků nejen státní správě, ale také odborné i laické veřejnosti. Výzkum zdrojů strategických nerostných surovin na území ČR bude zaměřený na identifikaci a vyhodnocení zdrojů, studium úpravárenské a zpracovatelské technologie a zhodnocení potenciálu využitelnosti těchto zdrojů v podmínkách ČR. Výzkumné práce v oblasti přírodních zdrojů budou zaměřené na vybrána krasová území (Moravský, Hranický, Javoříčsko-Mladečský a Chýnovský kras), která jsou významná nejen jako hydrogeologické struktury s exploatovanými zdroji podzemní vody (pitné, minerální), ale také jako území velmi cenná z pohledu ochrany přírody. Cílem prací je definování rozsahu infiltračního zázemí a rizikových faktorů pro kvalitu a množství podzemní vody jak v oblasti krasu, tak i v infiltrační ostalsti. Výstupy projektu umožní efektivnější rozhodování příslušných institucí (MŽP, AOPK, ČHMÚ atd.) ve vztahu k požadavkům na podzemní vody a pro cílenou ochranu nově definovaných hydrogeologických struktur. S klimatickými změnami a současným rozšiřováním společensko-ekonomických aktivit se přírodní prostředí i lidské hodnoty stávají zranitelnější svahovými pohyby. Pro ochranu krajiny a společnosti před škodami způsobenými tímto rizikovým geofaktorem je třeba co nejlépe znát a predikovat rizika, kterým jsou vystaveny. Cílem je získat a shromáždit komplexní vědomosti o svahových pohybech na základě uplatnění moderních technologií, které následně povedou ke snížení nákladů při strategickém plánování a rozvoji území. Implementace ověřených přístupů v kombinaci s inovativními technologiemi přispějí k vylepšení znalostí zainteresované odborné veřejnosti a efektivnějšímu hospodaření státu během procesu přípravy jak strategických, tak lokálních infrastrukturních staveb a při řešení již vzniklých stabilitních problémů.

Odkaz na web projektu:

Web projektu