Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Oddělení seismotektoniky
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Nabízené služby Přístrojové vybavení Mezinárodní spolupráce Vyvíjené přístroje Software
Základní informace Zaměstnanci oddělení Vědecká činnost Projekty Aktuality oddělení
 
Propagační brožura

Oddělení seismotektoniky provozuje několik lokálních seismických sítí pro výzkum přirozené a indukované seismické aktivity. Výzkum indukovaných seismických jevů se v našem oddělení provádí již od padesátých let minulého století. V současnosti je indukovaná a technická seismicita zkoumána zvláště v okolí podzemního zásobníku plynu Příbram-Háje, v hnědouhelných dolech v severovýchodních Čechách a v kamenolomech po celém území Čech. Zabýváme se rovněž indukovanými zemětřeseními v okolí vodních přehrad.

Výzkum přirozených zemětřesení se zaměřuje především na seismické roje v západních Čechách a na zemětřesení v okolí hronovsko-poříčského zlomu ve východních Čechách. V západních Čechách provozujeme ve spolupráci s Geofyzikálním ústavem AV ČR seismickou síť WEBNET, ve východních Čechách naše oddělení provozuje skupinovou seismickou stanici Ostaš. Zvláštní pozornost věnujeme spojitosti kolísání hladiny podzemních vod se vznikem zemětřesení a dalším jevům, které by mohly vést ke krátkodobé předpovědi zemětřesení.

Mezinárodní spolupráce se v posledních letech zaměřuje na mezinárodních experimenty, které zkoumají stavbu litosféry v Evropě. Účastnili jsme se mezinárodních refrakčních experimentů CELEBRATION 2000, ALP 2002 a SLICE 2003 a projektu BOHEMA. Od roku 2006 jsme účastníky mezinárodního seismického experimentu PASSEQ. Od konce roku 2010 jsou měřená data předávána do datových center CzechGeo / EPOS.

V rámci projektu AIM (Advanced industrial microseismic monitoring) probíhá spolupráce se soukromými firmami na seismickém monitorování pro průmyslové použití.

Zpracování dat je zaměřeno zvláště na výpočet rychlostních modelů (lokální tomografie a tomografie z povrchových vln). Zvláštní pozornost je věnována anisotropii seismických vln. Dalším výzkumným tématem jsou účinky technické seismicity (např. lomových odpalů) a metody mělké seismiky.Seismická stanice CKRC Český Krumlov