Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Laboratoř geodynamiky
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

 
 
Laboratoř geodynamiky je od 1.1.2013 součástní oddělení Inženýrské geologie, zaměstnanci jsou uvedeni na stránce oddělení Inženýrské geologie.

Zaměření laboratoře

Laboratoř geodynamiky je od roku 2012 součástí oddělení Inženýrské geologie. Provádí a vyhodnocuje měření recentních tektonických pohybů pomocí přístrojů GPS/GNSS. Měření jsou prováděna na 20-ti permanentních stanicích sítě GEONAS. Permanentní data bývají každoročně doplněna o epochová měření při kampaních na regionálních geodynamických sítích. Laboratoř zabezpečuje on-line přenos dat do operačního centra ústavu IRS a evropských regionálních datových center sítě EPN/EUREF. Dále je prováděno geologické a geodynamické vyhodnocení současných vertikálních pohybů zemského povrchu určených z družicových snímků technikou radarové interferometrie (InSAR). V současné době rozvíjíme možnosti využití těchto technologií pro výzkum svahových deformací.

Ukončené projekty

 
 • Geodynamické sledování severozápadních Čech a Vogtlandu (Český masív) na základě pozorování GPS (2005 - 2009)
 •  
 • Sledování recentní geodynamické interakce mezi Alpami a Českým masívem na základě pozorování GPS (2005 - 2009)
 •  
 • Studium recentních geodynamických procesů pomocí geoinformačních technologií (2005 - 2009)
 •  
 • Vymezení zón geodynamické pohyblivosti zemského povrchu a určení jejich nestability pro aplikace v územním plánování a v projektování staveb (2005 - 2009)
 •  
 • Sledování recentních pohybů zemské kůry východní části Českého masívu pomocí GPS (2005-2008, AV0/IA) (2005 - 2008)
 •  
 • Vliv geodynamiky středoevropského regionu na Český masív (2005 - 2008)
 •  
 • Zemětřesné ohrožení České republiky korigované o vliv místní geologie (2005 - 2007)
 •  
 • Geodynamika Sudet a přilehlých oblastí na českém a polském území (2004 - 2009)
 •  
 • Celoevropský informační servis o ohrožení vyvolaném pohyby zemského povrchu pro potřeby závažných rozhodnutí zaměřených k ochraně obyvatelstva – 2. etapa (2004 - 2008)
 •  
 • Informační síť pro rychlý dostup k datům o silných pohybech a makroseismických intenzitách důležitých zemětřesení Řecka(S.M.INT) (2003 - 2005)
 •  
 • Základní pohybové trendy severní části Moravsko-slezské zóny Českého masivu – komplexní geodynamická analýza (2001 - 2003)
 •  
 • Experimentální výzkum dynamiky Země a jejího povrchu (2000 - 2004)
 •  
 • Geofyzikální pozorování a předpověď geofyzikálních polí pro potřeby praxe (2000 - 2004)
 •  
 • Metody popisu seizmického buzení pro účely hodnocení rizika poškození mechanických systémů (2000 - 2002)
 •  
 • Použití a spolehlivost různých modelů seismického ohrožení – využití a aktualizace databáze silných pohybů půdy (1999 - 2001)
 •  
 • Evropská síť o seismickém riziku, zranitelnosti a zemětřesném scenáriu (ENSeRVES) (1998 - 2001)
 •  
 • Ocenění seismického potenciálu ve velkých evropských zemětřesných oblastech (1998 - 2000)
 •  
 • Evropská síť o seismickém riziku, zranitelnosti a zemětřesném scenáriu (ENSeRVES) (1997 - 2001)
 •  
 • Ocenění seismického potenciálu v evropských oblastech velkých zemětřesení (ASPELEA) (1997 - 2000)
 •  
 • Pohyblivost tektonických zón severní části moravsko-slezské oblasti a jejich zemětřesná aktivita (1997 - 1999)
 •  
 • Technologie informační inteligence pro ocenění zemětřesného ohrožení a seismického rizika (1996 - 2000)
 •  
 • Charakteristiky náhodných vlnových excitací na mechanické systémy (1996 - 1998)
 •  
 • Seismo-geologická regionalizace 3. úrovně (1995 - 2007)
 •  
 • Program ocenění globálního seismického ohrožení (GSHAP) (1992 - 1999)