Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Oddělení neotektoniky a termochronologie
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Nabízené služby Přístrojové vybavení Mezinárodní spolupráce Project EU Tecnet ! NEW ! (U-Th)/He Lab
Základní informace Zaměstnanci oddělení Vědecká činnost Projekty Aktuality oddělení
 
Propagační brožura | Propagační video

Oddělení neotektoniky a termochronologie vzniklo k 1.1. 2015 a bylo vytvořeno částečně z pracovníků oddělení inženýrské geologie.

Náplní oddělení je výzkum neotektonického a geomorfologického vývoje zkoumaných oblastí, včetně datování a vazby na regionálně geologický vývoj. Neotektonická aktivita a kvartérní seismicita je studována na morfologicky výrazných tektonických poruchách Českého masívu, karpatské předhlubně i ve vlastních Západních Karpatech. V rámci mezinárodní spolupráce jsou tyto jevy studovány také ve Španělsku, Mexiku, Izraeli, Kalifornii aj.

Pro charakterizaci zlomových struktur a geodynamického vývoje zájmových oblastí oddělení využívá metod tektonické geomorfologie, strukturní geologie, sedimentologie, aplikované geofyziky, paleoseismologie, datování, mineralogického studia zlomových hornin a výplní rupturaj. Paleoseismický výzkum v průzkumných rýhách umožňuje spolu s využíváním moderních datovacích metod rekonstrukci opakovaných pohybů na zlomech během kvartéru. Tyto poznatky tak také přispívají ke stanovení seismického ohrožení oblastí, které je využitelné při hodnocení bezpečnosti lokalit vybraných např. pro stavbu velkých inženýrských děl (jaderné elektrárny, úložiště radioaktivních odpadů aj.). Současná aktivita na zlomových strukturách je sledována pomocí dilatometrických měřidel typu TM-71 jak v podzemních prostorách, tak na povrchu na lokalitách v České republice a v Kalifornii. V geomorfologickém a strukturně-geologickém výzkumu využíváme široké spektrum geofyzikálních metod, zejména za účelem detekce podzemních struktur bez nutnosti invazivního zásahu do krajiny. V rámci geofyzikálních měření také testujeme různé metodické přístupy. Ve spolupráci s oddělením IG pokračuje společný výzkum svahových deformací s ohledem na strukturně tektonické podmínky jejich vzniku a dlouhodobý monitoring vybraných svahových deformací.

V průběhu r. 2015 byla zřízena U-Th/He termochronologická laboratoř, která bude provádět termochronologické datování mladších nízkoteplotních geologických procesů, sloužící k rekonstrukci a modelování geologických procesů, majících např. vztah k přírodním ohrožením, jako jsou kenozoické tektonické pohyby a vulkanismus. Heliová metoda datování bude v kombinaci se strukturními analýzami a geomorfologickým výzkumem využívána k multidisciplinárnímu studiu interakce erozních, tektonických a klimatických procesů formujících reliéf Českého masívu a k rekonstrukci jeho geodynamického vývoje v souvislosti s interakcí s alpsko-karpatským orogénem, jakož i dalších zájmových oblastí.