Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Oddělení geochemie
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Nabízené služby Přístrojové vybavení Mezinárodní spolupráce Společné laboratoře Centrum texturní analýzy
Základní informace Zaměstnanci oddělení Vědecká činnost Projekty Aktuality oddělení
 
Propagační brožura

Studium sorpčního chování CO2 za superkritických podmínek při jeho ukládání do uhelné hmoty v závislosti na jejím složení. Stanovení sorpční kapacity uhelné hmoty pro CO2 a pro metan.

Výzkum anorganické a organické hmoty břidlic a jejich potencionální plynonosnosti.

Studium vztahu celkové pórovitosti a distribuce pórů s fyzikálními vlastnostmi sedimentárních hornin, zejména pískovců, kdy pórový prostor tvoří jejich významnou část ovlivňující mechanické a fyzikální vlastnosti a odolnost vůči zvětrávání.

Předmětem výzkumu jsou korozní vrstvy zirkoniových slitin, které vznikají při kontaktu s vodou na obalových trubkách jaderného paliva.

Prouhelnění, petrografické a geochemické složení, distribuce minerálních látek se zaměřením na vazbu síry a stopových prvků je uhlí studováno jako sediment, palivo a perspektivní surovina.

Jezerní sedimenty a do značné míry i uhelné sedimenty jsou citlivými indikátory změn prostředí, klimatu, vegetace, eroze a tektoniky. Výzkum je zaměřen na detailní studium zvolených facií a formací petrografickými a geochemickými postupy, na rekonstrukci paleoprostředí, vegetace a klimatických poměrů paleozoických a třetihorních jezer a rašelinišť na základě prouhelnění, petrografického, molekulárního a elementárního složení a na srovnání s podobnými útvary v Evropě.

Studium dispergované organické hmoty založené na optických a morfologických vlastnostech, parametrech organické geochemie uhlíkatých částic v kerogenech doplňuje informace o historii hornin a monitoruje kontaminaci půd, jezerních a říčních sedimentů uhlíkatými částicemi antropogenního původu (těžba, průmysl, spalování, doprava).

Využití přírodních sorbentů, jako je uhlí nízkého prouhelnění, huminové látky a další biopolymery je zvažováno k odstranění toxických prvků z odpadních toků. Složení, struktura, povrchové a porézní vlastnosti připravených sorbentů jsou studovány v souvislosti s jejich účinností a stabilitou při dekontaminaci odpadních vod.

Petrologické, strukturně-geologické a geochemické studium granitových suit Českého masívu od málo frakcionovaných dvojslídných granitů moldanubika až po extrémně frakcionované topazové granity saxothuringika. Mineralogický a geochemický výzkum akcesorických minerálů v nich obsažených a posouzení jejich stability v magmatických podmínkách. Řešení problematiky je součástí mezinárodního projektu IGCP-510.

Zvětrávání sedimentárních hornin a jejich mineralogie. Studium solných výkvětů na sedimentárních horninách (Česká křídová pánev, nástěnné malby.

Hliníkem bohaté vody z nenasycené zóny pískovců z Českého Ráje a určení jejich chemismu. SEM mikroskopie a analytické techniky s ní spjaté (CL, EDS, EBSD).