Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Oddělení geochemie
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.

Základní informace Zaměstnanci oddělení Vědecká činnost Projekty Aktuality oddělení
Nabízené služby Přístrojové vybavení Mezinárodní spolupráce Společné laboratoře Centrum texturní analýzy

Petrografické analýzy

Zpracovávání vzorků a zhotovení mikroskopických preparátů
Makropetrografická charakteristika a fotodokumentace sedimentů hornin včetně uhlí   Alexandr Šulc
(Oddělení geochemie)
Příprava kusových a zrnových nábrusů a výbrusů k analýzám organické hmoty a minerálů (ISO 7404 -2) Simplimet 3000, Leco GPX 300, Discoplan – TS, Logitech PM 5, Logitech CL 50


Mikropetrografická analýza
Stanovní světelné odraznosti uhlí a dispergované organické hmoty v horninách (ISO 7404 - 5) NIKON a systém analýzy obrazu Lucia - Laboratory Imaging Ivana Sýkorová
(Oddělení geochemie)
Stanovení macerálového složení uhlí a dispergované organické hmoty v horninách (ISO 7404 - 3) Olympus BX51 a systém QDI Coal - CRAIC
Stanovení mikrolitotypového složení uhlí (ISO 7404 - 4)  
Zkouška kvality pevného paliva pro rožně (ČSN-EN 1860-2)  
Stanovení mikrotvrdosti DuraScan - 20, Struers

Sorpční a porozimetrické analýzy

Sorpční analýza
Stanovení objemu, povrchu a distribuce mikropórů Gravimetrický sorpční analyzátor IGA 002 Hiden Zuzana Weishauptová
(Oddělení geochemie)
Stanovení obsahu vlhkosti
Stanovení sorpce vodní páry
Stanovení specifického povrchu podle metody BET a distribuce mezopórů podle metody BJH Sorptomatic 1990 Thermo Electron
Stanovení sorpční kapacity pro CO2 a CH4 za nadkritických podmínek Aparatura "OLDA " - Vysokotlaká sorpční aparatura


Porozimetrické stanovení
Stanovení objemu , povrchu a distribuce mezo-, makro- a hrubých pórů, zdánlivé rtuťové hustoty a pórovitosti Porosimeter Pascal 140 + 240 Porotec Zuzana Weishauptová
(Oddělení geochemie)


Pyknometrie
Stanovení skeletální (heliové) hustoty MultipycnometEr Quantachrom Zuzana Weishauptová
(Oddělení geochemie)

Analýza paliv

Laboratoř oddělení geochemie se zúčastnila v roce 2020 mezilaboratorních analýz pro tuhá paliva a získala osvědčení o způsobilosti ke stanovení obsahů popela, spalného tepla, prchavé hořlaviny a obsahů biogenních prvků C, H, N, S.
Posudek o výsledku analýz 2020

Příprava analytického vzorku: drcení, kvartace, jemné mletí (ČSN 44 1310)
Úprava suchého vzorku (ČSN 44 1304)   150 Kč Dominik Vöröš
(Oddělení geochemie)
Úprava vlhkého vzorku (ČSN 44 1304)   250 Kč
Sítování    


Stanovení
Stanovení obsahu vody (ČSN 44 1377)   250 Kč Dominik Vöröš
(Oddělení geochemie)
Stanovení popela (ČSN ISO 1171)   250 Kč
Stanovení prchavé hořlaviny (ČSN ISO 562)   250 Kč
Stanovení spalného tepla (ČSN ISO 1928)   470 Kč
Stanovení vodíku a uhlíku (ČSN 44 1355)   630 Kč
Stanovení dusíku podle Kjeldahla (ČSN ISO 333)   650 Kč
Stanovení celkové síry (ČSN 44 1379)   630 Kč
Stanovení forem síry (ČSN ISO 157)   900 Kč
Stanovení síry v popelu (ČSN 44 1358)   780 Kč
Stanovení uhlíku, vodíku, dusíku a síry - instrumentálně (ČSN ISO 29541) CHNS/O microanalyser Flash FA 1112 Thermo Finnigan  
Stanovení jodového čísla v aktivním uhlí podle ASTM-D4607   320 Kč
Stanovení oxidu uhličitého (ČSN ISO 925)   600 Kč

Ceník analýz paliv

Chromatografické rozbory

Příprava vzorku k rozboru
Soxhlet extrakce vzorku Soxhlet extraktor Büchi B-811 Martina Havelcová
(Oddělení geochemie)
Zastoupení extrahovaných frakcí ve vzorku  


Stanovení
Kvalitativní stanovení extrahovatelných sloučenin Trace Ultra - DSQ II ThermoScientific Martina Havelcová
(Oddělení geochemie)
Kvantitativní stanovení extrahovatelných sloučenin  
Stanovení PAU (ČSN 75 7554)  
Stanovení BTEX  
Stanovení těkavých organických látek (headspace)  
Stanovení pyrolýzní plynovou chromatografií CDS Pyroprobe 5150 -Trace Ultra - DSQ II ThermoScientific